شرایط اعطا نمایندگی

  • داشتن جواز کسب در زمینه فروش تایر
  • سابقه فعالیت تخصصی در زمینه انواع تایر درخواستی اعم از سواری، کامیونی و راهسازی
  • عملکرد مالی مناسب و سابقه خوش حسابی
  • توانایی برنامه ریزی برای خرید های منظم و مطابق برنامه اعلامی
  • مجهزبه انبار مناسب و ترجیحا مسقف جهت نگهداری بهینه انواع تایر
  • چیدمان مناسب تایرها، دارا بودن مسحت کافی جهت خرید برنامه اعلامی
  • دارا بودن سند مالکیت فروشگاه